10 svi Sigurnost hrane

Prenosimo informacije s portala HAH o cjelokupnom sustavu kontrole u Hrvatskoj, opisu nadležnih institucija odnosno njihovoj funkciji unutar sustava. Tu su i kontakt brojevi svih zavoda u RH.

U hrvatskom sustavu kontrole sigurnosti hrane prema važećim zakonima i propisima nalaze se sljedeće institucije:

 

ustroj

 

Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo za sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj u suradnji sa drugim ministarstvima, agencijama, zavodima, sluzbenim laboratorijima te predstavnicima subjekata u poslovanju s hranom izradilo je Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Ministarstvo poljoprivrede
je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: poljoprivredu, šumarstvo, drvnu industriju, vodno gospodarstvo, prehrambenu i duhansku industriju, ribarstvo, veterinarstvo, kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, zdravstvenu ispravnost hrane životinjskog podrijetla i stočne hrane, poljoprivredno zemljište; poslove granične inspekcije zaštite bilja i granične veterinarske inspekcije, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, uređivanje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i veterinarstvo, provedbu mjera poticajne politike u poljoprivredi, šumarstvu, vodnom gospodarstvu i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređenje i koordiniranje sufinanciranja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima, poljoprivredno zadrugarstvo, zaštitu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, propisivanje načina vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu, poslove gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi, propisivanje uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, provođenje mjera radi otkrivanja i sprečavanje pojava zaraznih bolesti životinja te propisivanje uvjeta i načina provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granice ribolovnih zona te propisivanje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u ribolovu. Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku s odgovarajućim politikama Europske unije, i ostalih oblika međunarodne pomoći i sporazuma u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvitak i ribarstvo EU, propisivanje uvjeta i kontrolu životinja u proizvodnji i klanju te preradi proizvoda životinjskog podrijetla, uvjete za utovar, istovar, pretovar i prijevoz životinja, koordiniranje rada poljoprivredne savjetodavne službe, unapređenje poljoprivrednog zadrugarstva i svih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu.
Više o Ministarstvu poljoprivrede pročitajte na službenoj stranici www.mps.hr

Uprava za veterinarstvo i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivredeu Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane u svom djelokrugu rada obuhvaća upravne poslove i poslove veterinarske inspekcije. U dijelu upravnih poslova, Uprava donosi strategiju zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu. Uprava donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe, brine o dobrobiti životinja, na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama, objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane. Uprava usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane, predlaže nacionalno zakonodavstvo u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF). U dijelu koji se odnosi na veterinarsku inspekciju djelokrug rada obuhvaća službene kontrole odnosno nadzor u području veterinarstva i to: nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti životinja, prometa i označavanja životinja, reprodukcije i farmskog uzgoja životinja, vezano za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, u objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla), u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, vezano za financiranje službenih kontrola, nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija, zaštite životinja, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarske zaštite okoliša; laboratorija, provođenja monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije. Poslovi veterinarske inspekcije obuhvaćaju i koordinaciju i komunikaciju u području sigurnosti hrane unutar tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti hrane; ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje, izradu višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola, provedbu procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima, sudjelovanje u rješavanju o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora, te druge poslove u skladu s posebnim propisima. U odnosu na međunarodni promet poslovi obuhvaćaju: poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu Europske unije; propisuje uvijete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje Republike Hrvatske; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede planira, izrađuje i usklađuje zakonodavstvo iz područja informiranja potrošača o hrani – općeg označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane; izrađuje propise o nutritivnom označavanju svih kategorija hrane; izrađuje propise o prirodnim mineralnim i izvorskim vodama i provodi postupak priznavanja; izrađuje propise o kvaliteti određenih kategorija hrane koje su regulirane na EU razini; izrađuje nacionalne propise o kvaliteti pojedinih kategorija hrane (ne harmonizirano područje); propise o metodama uzorkovanja i analize za pojedine kategorije hrane te ostale propise iz područja nadležnosti; obavlja poslove iz područja registracije i zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; radi na izradi i provedbi propisa o zemljopisnom podrijetlu hrane, izvornosti hrane, hrane posebnih karakteristika (tradicionalni ugled hrane) te drugim oznakama na EU i nacionalnoj razini; vodi upisnike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose posebne oznake kvalitete kao i njihovih korisnika, ovlaštenih kontrolnih tijela; sudjeluje u izradi proračuna i sustava potpore shemama kvalitete hrane; nadzire i koordinira rad tijela koja izvršavaju prenijete poslove iz zakona koji su u nadležnosti Uprave; surađuje s Općom upravom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj u području oznaka kvalitete; surađuje sa drugim tijelima državne uprave, nadležnim inspekcijama, stručnim i znanstvenim ustanovama iz područja nadležnosti; radi na informiranju svih zainteresiranih strana (proizvođači, udruženja i potrošači) o potrebi razvoja sustava posebnih oznaka kvalitete hrane; vrši promociju proizvoda s posebnim oznakama kvalitete proizvedenih u RH; surađuje s nadležnim inspekcijama u okviru djelokruga. Uprava obavlja upravne i druge poslove u okviru fitosanitarnog područja, uređuje poslove zdravstvene zaštite bilja i biljnih proizvoda u tijeku proizvodnje i prometa; proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, upis sorti poljoprivrednog bilja u sortne liste i održavanje sorti poljoprivrednog bilja; promet, registraciju, primjenu sredstava za zaštitu bilja i poslove praćenja ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje. Uprava utvrđuje ciljeve fitosanitarne politike; priprema i upućuje na usvajanje strategije u području fitosanitarne politike; predlaže, priprema i upućuje na usvajanje nacrte zakona i provedbenih propisa na području fitosanitarne politike; planira, priprema i koordinira višegodišnje i godišnje programe, monitoringe u fitosanitarnom području; koordinira pripremu i provedbu svih aktivnosti u kojoj sudjeluju druge institucije čije se djelatnosti odnose na fitosanitarno područje; predlaže odgovarajuće fitosanitarne mjere s ciljem unaprjeđenja struke; planira i nadzire aktivnosti vezane uz održavanje i razvoj Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS). Uprava obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona, drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje zdravstvene zaštite bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u prometu preko državne granice i pri njihovu premještanju na teritoriju Republike Hrvatske, uvoza sredstava za zaštitu bilja, uvoza poljoprivrednog i šumskog reprodukcijskog materijala te proizvodnje i trgovine poljoprivrednim sadnim materijalom; obavlja nadzor tržišnih standarda kvalitete za voće i povrće koje se uvozi; obavlja fitosanitarni nadzor bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta u svezi s premještanjem; rješava o upravnim stvarima iz područja svoje nadležnosti u prvom stupnju i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz područja nadležnosti; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; prikuplja podatke i izrađuje izvješća u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremanju propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; koordinira i nadzire provedbu odobrenih projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i drugim štetnim organizmima bilja; provodi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora s ciljem utvrđivanja kvalitete obavljenih poslova te ujednačavanja i unapređenja rada; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom. Uprava surađuje s nadležnim tijelima za kvalitetu hrane u zemljama EU i ostalim zemljama te posebnim tijelima međunarodnih organizacija (Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu, Svjetske zdravstvene organizacije); surađuje s Europskom upravom za sigurnost hrane u okviru djelokruga; vodi bilateralnu i multilateralnu suradnju iz svojega djelokruga; razmjenjuje informacije sa nacionalnim službama drugih država nadležnim za kvalitetu hrane i fitosanitarna pitanja te Europskom komisijom. Uprava sudjeluje u aktivnostima vezano uz članstvo u Europskoj uniji. Uprava sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacija i stručnih skupova iz područja nadležnosti; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata iz područja nadležnosti; vodi upravne postupke i izdaje rješenja u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga Državnoga proračuna u okviru nadležnosti te obavlja i druge poslove u okviru svoje nadležnosti određene zakonima.

Ministarstvo zdravlja (MZ)
je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje državnih i stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama; referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstvenoinspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.
Više o Ministarstvu zdravlja pročitajte na službenoj stranici http://www.zdravlje.hr/

Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane za nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području sanitarnog nadzora; obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja, primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima na zdravstvenu ispravnost hrane u okviru nadležnosti i predmeta opće uporabe te na proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje kemikalija, biocidnih pripravaka i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; obavlja inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru; provodi sanitarni nadzor nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti; provodi sanitarni nadzor nad uvozom, prijevozom i provozom preko teritorija Republike Hrvatske kemikalija, biocidnih pripravaka, radioaktivnih tvari i drugih štetnih tvari po zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad osobama i njihovim stvarima pri prelasku državne granice u svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti; surađuje s drugim tijelima državne uprave na području zaštite zdravlja pučanstva te zaštite i unaprjeđenja zdravog okoliša; predlaže mjere za unaprjeđenje stanja; priprema prijedloge nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Uprave; daje stručna mišljenja o načinu njihove provedbe; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definira i predlaže strateške ciljeve, prati pokazatelje uspješnosti iz svoga djelokruga rada, nadzire provedu postavljenih strateških ciljeva, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i utvrđuje rizike, surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, a osobito sa službom nadležnom za državni proračun vezano za korištenje sredstava iz programa Europske unije; brine da svaki rashod bude opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

Hrvatska agencija za hranu (HAH) obavlja znanstvene i stručne poslove iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, te je nacionalna referentna točka za procjenu rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. U obavljanju svoje djelatnosti HAH primjenjuje načela neovisnosti, transparentnosti i povjerljivosti.
Djelatnost Hrvatske agencije za hranu čine sljedeći poslovi i zadaci: znanstvena procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, izrada znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, davanje znanstvenih mišljenja na zahtjev nadležnih tijela, po službenoj dužnosti ili na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe, davanje stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnim tijelima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, kvalitete hrane i hrane za životinje, u pitanjima prehrane ljudi, u pitanjima koja se odnose na stavljanje na tržište nove hrane, hrane obogaćene nutrijentima, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i GM hrane i hrane za životinje, pitanjima vezanim uz zdravlje i zaštitu životinja te biljno zdravstvo, izrada inicijalne procjene rizika (kao kontakt točka HR RASFF sustava), prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje, identifikacija i karakterizacija rizika te rizika u nastajanju, uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj, razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, edukacija zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje, obavještavanje javnosti o pitanjima u okviru svoje djelatnosti, izvođenje neovisnih zaključaka i izražavanje stavova u pitanjima iz svoje djelatnosti te pružanje brzih, pouzdanih, objektivnih i razumljivih informacija javnosti i zainteresiranim stranama, suradnja u promicanju učinkovite povezanosti funkcija upravljanja rizikom, procjene rizika i komunikacije o riziku.
HAH surađuje s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama uključenim u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj. Hrvatska agencija za hranu surađuje i s državama članicama Europske unije te s međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju slične zadaće.
Više o djelatnostima, zadacima, ulozi, misiji i viziji Hrvatske agencije za hranu pročitajte ovdje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je središnja medicinska ustanova javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Osnovan je 1923. godine kao Epidemiološki zavod. HZJZ u svom sastavu još od 1893. nasljeđuje kontinuiranu tradiciju nekoliko ranijih ustanova. U njegovom oblikovanju i smještanju na današnju lokaciju na tzv. Zelenom brijegu, u Rockefellerovoj ulici u Zagrebu 1927. godine, velike zasluge ima prof. dr. Andrija Štampar, jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, i dr. Berislav Borčić stariji, također dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije i prvi ravnatelj Zavoda. Djelovanje današnjeg Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo regulirano je s više zakona i dokumenata od kojih je najvažniji Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojeg potvrđuje Hrvatski Sabor. U skladu s tim dokumentima Hrvatski zavod za javno zdravstvo prati i skrbi se za sve čimbenike koji utječu na zdravlje stanovništva Hrvatske kao cjeline, između ostaloga to su: zarazne bolesti, nezarazne masovne kronične i akutne bolesti, sigurna i zdrava prehrana pučanstva, sigurni predmeti opće uporabe, sigurna javna vodoopskrba i odlaganje otpadnih tvari, podaci laboratorijske dijagnostike i analitike, a uz to i raznoliki pokazatelji o ustroju i djelovanju cijelog sustava zdravstva.
Više o Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pročitajte na službenoj stranici www.hzjz.hr

Županijski Zavodi za javno zdravstvo ustrojeni su u svakoj županiji na podrucju Republike Hrvatske i predstavljaju lokalne ustanove za javno zdravstvo koje se financiraju od strane lokalnih vlasti i samofinanciranjem. Rad Županijskih zavoda za javno zdravstvo i njihovih higijensko-epidemioloških ispostava stručno usmjerava i koordinira. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao središnja javnozdravstvena ustanova u sustavu zdravstva u Republici Hrvatskoj.

Donosimo vam popis mreža zavoda:

 • Zavod za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije 
  Matice hrvatske 15, 43000 Bjelovar
  tel: (+385 43) 247 200
  http://www.zzjz-bj.t-com.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Brodskoposavske županije 
  Nazorova bb, 35000 Slavonski Brod
  tel: (+385 35) 447 228
 • Zavod za javno zdravstvo Dubrovačkoneretvanske županije 
  Dr. Ante Šercera 2c, 20001 Dubrovnik, p.p. 58
  tel: (+385 20) 341 000
  www.zzjzdnz.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 
  Nazorova 23, 52100 Pula
  tel: (+385 52) 529 000
  www.zzjziz.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije 
  Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac
  tel: (+385 47) 411 258
  www.zjzka.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije
  Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica
  tel: (+385 48) 622 994
  www.zzjz-kkz.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
  Ivana Gorana Kovačića 1, 49250 Zlatar
  tel: (+385 49) 467 152
 • Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
  Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić
  tel: (+385 53) 574 452
 • Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  Ivana Gorana Kovačića 1E, 40000 Čakovec
  tel: (+385 40) 311 790
  www.zzjz-ck.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
  F. Krežme 1, 31000 Osijek
  tel: (+385 31) 225 700
  www.zzjzosijek.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
  Županijska 9, 34000 Požega
  tel: (+385 34) 311 550 / fax: 311 570
  www.zjz-pozega.hr
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  Krešimirova ulica 52a, 51000 Rijeka
  tel: (+385 51) 358 777
  www.zzjzpgz.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
  Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak
  tel: (+385 44) 567 100
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
  Vukovarska 46, 21000 Split
  tel: (+385 21) 401 111
  http://www.nzjz-split.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
  Kralja Zvonimira 23, 22000 Šibenik
  tel: (+385 22) 217 408
  www.zzjz-sibenik.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
  Meštrovićeva bb, 42000 Varaždin
  tel: (+385 42) 393 000
  www.zzjzzv.hr
 • Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
  Gajeva 21, 33000 Virovitica
  tel: (+385 33) 727 031
  www.zzjzvpz.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije
  Zvonarska 57, 32100 Vinkovci
  tel: (+385 32) 370 428
 • Zavod za javno zdravstvo Zadar
  Kolovare 2, 23000 Zadar
  tel: (+385 23) 300 830
  www.zjz-zadar.hr
 • Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije
  P. Lončara 1, 10290 Zaprešić
  tel: (+385 1) 33 19 109
 • Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb
  Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb
  tel: (+385 1) 46 96 111
  www.stampar.hr

Hrvatski veterinarski institut (HVI) je znanstvena i stručno-dijagnostičko-analitička ustanova koja svojim sveobuhvatnim aktivnostima daje nemjerljiv doprinos obavljanju veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Zakonom o veterinarstvu (NN 41/07 i 155/08). Institutu su povjereni zadaci praćenja i proučavanja epizootiološkog stanja zaraznih i drugih bolesti životinja i usavršavanja metoda za njihovo suzbijanje. Na poslovima otkrivanja, praćenja i proučavanja pojava i proširenosti zaraznih i drugih bolesti te na predlaganju najpovoljnijih metoda za njihovo sprečavanje i suzbijanje rade i podružnice Instituta – Veterinarski zavod Križevci, Veterinarski zavod Rijeka, Veterinarski zavod Split, Veterinarski zavod Vinkovci i Centar za peradarstvo Zagreb. Dvije osnovne odrednice djelatnosti Instituta su veterinarsko javno zdravstvo te laboratorijska i terenska dijagnostika bolesti životinja. Proizvodnja zdravstveno ispravne i prehrambeno vrijedne hrane od strateškog je interesa za Republiku Hrvatsku, a prepoznat je i u prioritetima nacionalnih znanstvenoistraživačkih programa. Putem laboratorijske i terenske dijagnostike, provodi se stalan nadzor nad zaraznim i nametničkim bolestima s međunarodne liste OIE-a i određenih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju. Institut posebnu pozornost posvećuje usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (OIE, WHO, FAO). Također, uključen je u postupke međunarodne kontrole putem «ring» testova za bolesti kao što je svinjska kuga, kokošja kuga, slinavka i šap, te bolesti školjaka. Vidljive su težnje koje Institut poduzima u cilju potpunog usvajanja svih međunarodno priznatih standarda, a poseban imperativ koje se nameće Hrvatskom veterinarskom institutu jest akreditacija za pojedine metode prema HRN ISO 17025 te su u tijeku opsežne aktivnosti Instituta po pitanju usvajanja predmetne norme.

Više o Hrvatskom veterinarskom institutu pročitajte na http://www.veinst.hr/

Na poslovima otkrivanja, praćenja i proučavanja pojava i proširenosti zaraznih i drugih bolesti, te na predlaganju najpovoljnijih metoda za njihovo sprečavanje i suzbijanje rade i podružnice Instituta:
Veterinarski zavod Križevci 
Zakmardijeva 10
48260 Križevci
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzk
Tel: 048/681-416 Fax: 048/681-944

Veterinarski zavod Rijeka 
Podmurvice 29
51000 Rijeka
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzr
Tel: 051/672-223 Fax: 051/678-497

Veterinarski zavod Split 
Poljička cesta 33
21000 Split
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzs
Tel: 021/370-752 Fax: 021/370-755

Veterinarski zavod Vinkovci 
Josipa Kozarca 24
32100 Vinkovci
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/vzv
Tel: 032/331-288 Fax: 032/332-615

Centar za peradarstvo 
Heinzelova 55,
10000 Zagreb, HRVATSKA
http://www.veinst.hr/organizacija/podruznice/czp
Tel: +385 (0) 1 2441-392; 2441-394; 2440-211; 2390-231
Fax: +385 (0) 1 2441-396

Centar za kontrolu namirnica (CKN) ustrojen je kao zasebna cjelina na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Djelatnost Centra za kontrolu namirnica čine tri područja stručnog rada: Ispitivanje kvalitete namirnica, Ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe te Mikrobiološko ispitivanje namirnica i predmeta opće uporabe
Ispitivanja se obavljaju temeljem ovlaštenja dobivenih od nadležnih državnih institucija. Centar je ovlašten za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće upotrebe.

Ostali laboratoriji za službenu kontrolu hrane i hrane za životinje
popis ostalih laboratorija za ispitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje:
Veterinarska stanica Grada Zagreba 
http://www.vs-grada-zagreba.hr/

Poljoprivredni institut Osijek, Laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane 
http://www.poljinos.hr/

LAB ANALITIKA d.o.o. centar za analitiku rezidua

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hranidbu domaćih životinja
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/86/zavod_za_hranidbu_zivotinja

Agronomski fakultet Referentni laboratorij za kontrolu mlijeka
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/95/zavod_za_mljekarstvo

Veterinarski fakultet Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Laboratorij za obavljanje anliza i superanaliza namirnica i proizvoda životinjskog podrijetla
http://www.vef.unizg.hr/

Veterinarski fakultet Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, Laboratorij za analizu vode za piće 
http://www.vef.unizg.hr/

Veterinarska stanica Čakovec d.o.o.

Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Ispitni laboratorij
www.hcphs.hr/zvv/

Hrvatski stočarski centarhttp://www.hpa.hr/

SMS – Prehrambeno razvojni centar d.o.o.
http://www.sms.hr/#/sigurnost-i-kvaliteta

RiEKO-LAB d.o.o.

Multi –lab kontrola d.o.o.

CMQ 
http://www.ptfos.unios.hr/index.php/190-uncategorised/382-centar-za-kvalitetu-mesa

Euroinspekt-Croatiakontrola d.o.o. 
http://croatiakontrola.hr/

INSPECTO d.o.o.
Kemijski laboratorij 

http://www.inspecto.hr/

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) državna je ustanova u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske zadužena za sprječavanje otrovanja i svekoliku pomoć u smanjivanju posljedica nesreća u koje su uključeni otrovi. Razvio se iz Toksikološke službe slavnog Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske. Formalno, Toksikološka služba osnovana je pri Hrvatskom državnom saboru 7. svibnja 1991. godine, iako je njezin prvi plan predan Ministarstvu zdravstva 12. lipnja 1990. godine. Zapovjednik Toksikološke službe za Republiku Hrvatsku bio je pomoćnik glavnog zapovjednika Stožera s vrlo visokim ovlastima i od tada je Toksikološka služba preuzela potpuni nadzor nad obranom od kemijskog, biološkog i atomskog oružja u Republici Hrvatskoj. Uredbom o osnivanju HZT-a, Vlada Republike Hrvatske odredila je tijekom 1997. godine ulogu nove ustanove u koju su pristupili djelatnici bivše Toksikološke službe i započeli su s radom na mirnodopskim poslovima. U toksikološkoj zaštiti ključni su poslovi: školovanje o zaštiti od opasnih kemikalija, vođenje očevidnika o otrovima u proizvodnji, uvozu, izvozu, uporabi, stavljanju u promet, maloprodaji i zbrinjavanju, te vođenje očevidnika o osobama koje rade s kemikalijama i o otrovanjima, rad na sprječavanju nesreća s kemikalijama, zbrinjavanje nesreća i uklanjanje njihovih posljedica, obavljanje svekolikih drugih poslova u smislu sprječavanja nesreća s kemikalijama ili ublažavanju njihovih posljedica.
Više o Hrvatskom zavodu za toksikologiju pročitajte na službenim stranicama http://www.hzt.hr/ /HAH/