06 sij Hrvatska agencija za hranu objavila je Znanstveno mišljenje o patulinu u sokovima od jabuka.

Procjena izloženosti pokazala je da niti jedan konzument soka od jabuka u RH nije izložen patulinu u količini koja prelazi toksikološku granicu, odnosno PMTDI od 0,4 µg/kg tjelesne mase. U najgorem scenariju izloženost iznosi 0,025 µg/kg tjelesne mase, što je čak 16 puta niže od zadanog PMTDI-a za patulin. Stoga se rizik se može smatrati zanemarivim.

Patulin je mikotoksin kojeg se može pronaći u mnogim namirnicama, ali češće je prisutan u voću i povrću, ili njihovim proizvodima, osobito u jabukama i soku od jabuka. Stoga se sok od jabuka smatra jednim od važnijih izvora patulina u ljudskoj prehrani, posebice sokovi koji se proizvode prešanjem svježih jabuka.

Za izradu znanstvenog mišljenja korišteni su rezultati analiza 122 uzorka soka od jabuka dobivenih hladnim prešanjem koji su prikupljeni tijekom višegodišnjeg monitoringa na patulin (2013., 2014., 2015., 2016.). Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 uspostavljene su najveće dopuštene količine (NDK) za prisutnost patulina u soku od jabuka koja iznosi 50 μg/kg . Prema propisanoj Uredbi, 5 uzoraka (4,1 %) je bilo nesukladno, a u 26 uzoraka (21,3 %) kvantificiran je patulin uz prosječnu koncentraciju od 10,54 µg/kg u slučaju najgoreg scenarija.

Znanstveno mišljenje o patulinu u sokovima od jabuka

HAH je objavila na svojim web stranicama „Smjernice za prevenciju i smanjenje kontaminacije patulinom u sokovima od jabuka i sastojcima sokova od jabuka u drugim pićima“. Smjernice su namijenjene svim zainteresiranim stranama, a napose proizvođačima sokova od jabuka kako bi se educirali o mjerama koje se mogu poduzimati kod proizvodnje, prerade te skladištenja jabuka i njihovih proizvoda.

Smjernice za prevenciju i smanjenje kontaminacije patulinom u sokovima od jabuka i sastojcima sokova od jabuka u drugim pićima

 

Izvor: HAH