06 sij EFSA: OpenFoodTox baza – jednim klikom do cjelovitih informacija o kemijskim opasnostima

EFSA je objavila novu bazu OpenFoodTox koja preko 1650 EFSA-inih znanstvenih dokumenata s informacijama o toksičnosti za više od 4400 kontaminanata u hrani i hrani za životinje, čini dostupnima u trenu. U ovoj se bazi nalaze informacije o opasnim učincima kemijskih tvari, sigurnosnim razinama koje je postavila EFSA te je omogućeno direktno povezivanje s EFSA-inim dokumentima i odgovarajućom EU legislativom.

„Baza je alat, za znanstvenike i donositelje odluka, koji klikom miša omogućuje pretragu i pristup ključnim toksikološkim informacijama o tvarima. Bazu će, također, koristiti stručnjaci iz EFSA-inih znanstvenih odbora i EFSA-ini djelatnici, posebno za tvari čija procjena obuhvaća više znanstvenih ili legislativnih područja. Bazu mogu koristiti i skupine civilnog društva, subjekti u poslovanju s hranom i opća javnost ako žele steći detaljniji uvid u procjenu sigurnosti kontaminanata u hrani.“, navodi dr. sc. Jane Richardson, znanstvenica koja je radila na izradi baze.

Način korištenja baze opisan je u članku koji je objavljen u časopisu EFSA Journal.

Više o OpenFoodTox bazi pročitajte na EFSA-inim web stranicama.

Izvor: HAH